Domáce tiesňové volanie. Jedno stlačenie tlačidla pre moju bezpečnosť.

Domáce tiesňové volanie. Jedno stlačenie tlačidla pre moju bezpečnosť.
25. apríla 2019 Jakub Liščinský

Projekt finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 sa snaží reagovať na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti. 

      ASSR by chcela pomôcť na tieto nové hrozby a trendy efektívne reagovať prostredníctvom využitia nových telekomunikačných technológií, ktoré doteraz úspešne využívala aj v sociálnej oblasti. Ide o použitie jednoduchých, ale účinných prístrojov, ktoré sa inštalujú do domácností rizikovej skupiny obyvateľstva a náramkov, ktoré  majú jediné tlačidlo, ktoré človek v prípade ohrozenia stlačí.

     Hlavným cieľom tohto projektu je zabezpečiť, aby ľudia s obmedzenou pohyblivosťou alebo iným zdravotným postihnutím, mali rovnaký prístup k tiesňovým linkám ako zdraví ľudia, čo si vyžaduje primerané aktivity a formy pomoci.

      Aktivity zamerané na dosiahnutie cieľa projektu, najmä identifikáciu rizikových skupín obyvateľstva v mestách a obciach, zriadenie a prevádzka „horúcich“ telefonických liniek a s tým súvisiaci rozvoj dispečerského pracoviska, vypracovanie operačných postupov pri prijímaní tiesňových výziev, prípravu adekvátnej dokumentácie, obnovu, úpravu a doplnenie telekomunikačnej techniky a softvéru, budeme realizovať s odborníkmi v oblasti telekomunikačných technológií v úzkej spolupráci so štátnou správou, samosprávami miest a obcí prešovského samosprávneho kraja a policajným zborom SR.

      Na výmenu informácií, získavanie najlepších príkladov z praxe a na zvyšovanie povedomia v oblasti pomoci rizikovým skupinám obyvateľstva prostredníctvom nových technológií a postupov využijeme plánované školenia, workshopy a semináre.