Návšteva Bruselu

Návšteva Bruselu
16. marca 2018 Jakub Liščinský

Každé dva roky sa v európskom hlavnom meste Brusel koná najväčšie podujatie venované civilnej ochrane v Európe. Stretávajú sa na ňom zástupcovia vlád, akademických spoločností, experti z oblasti civilnej ochrany, medzinárodných inštitúcií, európskych inštitúcií a ďalší experti, aby si navzájom odovzdali skúsenosti a formulovali zásady na posilnenie uplatnenia Mechanizmu civilnej ochrany v Európe (Mechanizmus Únie uľahčuje podporné zásahy aktivácie a koordinácie pomoci pri nasadení záchranných tímov pričom vychádza zo štruktúry Únie, ktorá pozostáva z Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), európskej kapacity pre reakcie na núdzové situácie (EERC) a zo spoločného systému komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS) riadeného Komisiou a z kontaktných bodov v členských štátoch).

6. Fórum civilnej ochrany v Európe zorganizovalo Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie  humanitárnej pomoci (DG ECHO) Európskej komisie v dňoch 5.-6. marca 2018. Fórum civilnej ochrany v Európe je na jednej strane  platformou, odrážajúcou súčasnú, ale aj budúcu úlohu Mechanizmu civilnej ochrany v Európe, na druhej strane  sa Fórum stalo priestorom  na prezentáciu inovatívnych riešení a dobrých príkladov z praxe (napríklad pri budovaní modulov civilnej ochrany pozostávajúcich zo zdrojov jedného alebo viacerých členských štátov, ktorých cieľom je dosiahnuť úplnú interoperabilitu a prispieť tak k posilneniu spolupráce v oblasti civilnej ochrany a ďalej rozvíjať koordinovanú spoločnú rýchlu reakciu členských štátov).

Na Fóre civilnej ochrany v Európe sa zúčastnili aj členovia Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) – Anka Kmecová, Vasil Dzadík a Jakub Ličšinský, ktorí mali to šťastie, že mohli navštíviť aj pracovisko ERCC a nasať tak atmosféru prebiehajúcich aktivít v rámci Mechanizmu civilnej ochrany v Európe a koordinácie humanitárnej pomoci vo svete.

Pozoruhodným momentom pre ASSR, bolo vystúpenie Renáty Penazzi, generálnej sekretárky ASSR a viceprezidentky Samaritan International, ktorá  v rámci sekcie „Civilná ochrana v Európe a  medzinárodná reakcia na krízovú situáciu“, spolu s ďalšími tromi expertmi vo svojej oblasti z Nórska, Rumunska a Holandska, prezentovala novú, unikátnu možnosť evakuácie európskych občanov z postihnutého územia, pomocou modulu EURACARE Flight & Shelter (Modul leteckej evakuácie s komponentami zdravotníckej starostlivosti, psycho-sociálnej pomoci,  rýchlej registrácie občanov s možnosťou bezpečného preposlania dát a krátkodobého ubytovania). Modul EURACARE Flight & Shelter bol koncom februára zaregistrovaný v CECISe a po aktivácii ktoroukoľvek členskou krajinou EÚ, môže byť kedykoľvek nasadený na evakuáciu európskych občanov z postihnutej oblasti.