Organizačná štruktúra

Prezídium

Prezídium je volený orgán, ktorý sa skladá z členov ASSR, ktorých do prezídia volí republiková konferencia. Z jej členov sa volí prezident a predseda. Prezídium zabezpečuje činnosť ASSR v období medzi republikovými konferenciami. Prezídium zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 6 krát ročne. Prezídium predovšetkým:

 • Vydáva a ruší licencie okresným ASSR podľa licenčného poriadku ASSR.
 • Rokuje v mene ASSR.
 • Rozhoduje o uvoľňovaní finančných prostriedkov na činnosť AS SR, podľa interných predpisov AS SR.
 • Zriaďuje organizačné jednotky, vydáva a schvaľuje ich stanovy, zriaďovacie alebo zakladacie listiny, menuje a odvoláva ich štatutárnych zástupcov.
 • Zriaďuje pracovné komisie alebo pracovné skupiny, ktoré majú poradnú a iniciačnú funkciu.
 • Udeľuje čestné členstvo v ASSR.

Súčasné zloženie Prezídia ASSR

MUDr. Marcel Sedlačko

prezident

Mgr. Renáta Penazzi

predseda

MUDr. Ján Jedinák

člen

MUDr. Marián Maďar

člen

Prezident a predseda

Prezident je čestná funkcia a volí ho republiková konferencia na návrh prezídia.

Predseda je rovnako volený republikovou konferenciou na návrh prezídia. Je výkonným orgánom, ktorý vykonáva rozhodnutia prezídia a vedie organizáciu. Spolu s prezidentom sú štatutárnymi zástupcami ASSR. Zastupujú ASSR navonok a rokujú v jej mene.

Predseda zvoláva a riadi zasadania prezídia.

Okresné organizácie

Okresné organizácie sú samostatné organizačné jednotky, vnútri ASSR, bez právnej subjektivity. Prezídium ich vytvára v okresných mestách a združujú členov ASSR daného okresu. Na ich čele stojí predseda, ktorý riadi činnosť okresnej organizácie.

V súčasnosti sú držiteľom licencie okresnej organizácie nasledovné okresné organizácie:

 1. Okresná organizácia ASSR Stará Ľubovňa
 2. Okresná organizácia ASSR Poprad
 3. Okresná organizácia ASSR Kežmarok
 4. Okresná organizácia ASSR Svidník
 5. Okresná organizácia ASSR Spišská Nová Ves
 6. Okresná organizácia ASSR Lučenec
 7. Okresná organizácia ASSR Topolčany
 8. Okresná organizácia ASSR Bratislava