Stanovy ASSR

STANOVY

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

 

Preambula

 1. Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ďalej len „ASSR“) je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je, v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte medzinárodného samaritánskeho hnutia, pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.
 2. ASSR je neziskové, nezávislé, mimovládne a apolitické združenie.
 3. ASSR je členom medzinárodnej organizácie Samaritan International a je oficiálnym predstaviteľom a zástupcom európskeho samaritánskeho hnutia v Slovenskej republike.

 

Článok I.

Názov a sídlo združenia

 

 1. Názov občianskeho združenia je Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Skrátená forma názvu združenia je: „ASSR“. Názov ASSR v anglickom jazyku je: „Samaritan Slovakia.“
 2. Sídlom občianskeho združenia je Lipová Alej 1, 065 44 Plaveč.

 

Článok II.

Ciele ASSR

 1. ASSR sleduje verejnoprospešné ciele a úlohy.
 2. ASSR vykonáva svoju činnosť nezištne, nesleduje v prvom rade vlastné hospodárske ciele. Prostriedky a majetok ASSR sa používa a vynakladá iba na účely v súlade so Stanovami a vnútornými smernicami ASSR.
 3. Oblasti činnosti ASSR sú najmä:
  1. sociálne programy;
  2. práca s mládežou;
  3. budovanie záchranných modulov a tímov;
  4. zásahy pri katastrofách a hromadných nešťastiach v rámci záchrannej a humanitárnej pomoci na území SR alebo v zahraničí;
  5. projektová činnosť;
  6. vzdelávacie aktivity hlavne v oblasti prvej pomoci, civilnej ochrany, sociálnej oblasti, v oblasti krízovej intervencie a iných;
  7. činnosti hasičských jednotiek podľa Vyhlášky 611/2006, v znení neskorších úprav;
  8. činnosti zamerané na plnenie úloh podľa Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších úprav;
  9. spolupráca s Policajným zborom Slovenskej republiky pri prevencii kriminality a pátraní po nezvestných osobách;
  10. spolupráca so všetkými zložkami IZS, najmä pri zásahoch veľkého rozsahu a dlhotrvajúceho charakteru;
  11. spolupráca so všetkými organizáciami s podobnými cieľmi v SR i v zahraničí;
  12. propagácia cieľov a aktivít ASSR;
  13. podpora dobrovoľníckej činnosti smerujúcej k dosahovaniu cieľov ASSR;
  14. získavanie finančných zdrojov na podporu cieľov ASSR;
  15. ďalšie činnosti v rozsahu týchto Stanov a v súlade s cieľmi ASSR.
 4. ASSR môže za účelom naplnenia svojích cieľov a potrieb zriaďovať iné právnické osoby.
 5. ASSR bude napĺňať ciele a vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov ASSR.

 

Článok III.

Členstvo v ASSR

 

 1. Členmi ASSR (ďalej len „člen“) sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré sa hlásia k cieľom samaritánskeho hnutia. U neplnoletej osoby sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
 2. Žiadosť o prijatie za člena ASSR sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti.
 3. Členstvo vzniká schválením žiadosti za člena Prezídiom ASSR a uhradením členského príspevku, určeného na príslušný rok rozhodnutím Valného zhromaždenia ASSR. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so Stanovami ASSR a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila. Prijatému členovi ASSR bude vyhotovený členský preukaz s jeho fotografiou a prideleným členským číslom.
 4. Prijatie za člena ASSR, napriek splneniu podmienok, môže byť odmietnuté rozhodnutím Prezídia ASSR.
 5. Členovia ASSR nesmú dostávať z titulu svojho členstva žiadne výhody ani žiadne iné pôžitky. Výnimku tvoria činnosti a služby, ktorých poskytovanie upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, Stanovy ASSR a vnútorné smernice ASSR. Za činnosti a služby môže byť poskytnutá primeraná náhrada vynaložených nákladov. Žiadnemu členovi ASSR nesmie byť na ujmu, že je členom ASSR alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje alebo že stojí mimo neho.
 6. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom ASSR alebo k účasti na činnosti ASSR.
 7. Z ASSR môže každý slobodne vystúpiť.
 8. ASSR môže vytvárať organizačnú štruktúru formou územných organizácií ASSR (ďalej len „územné organizácie“) na území Slovenskej republiky, podľa potrieb ASSR.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti člena ASSR

 

 1. Členovia ASSR majú právo najmä:
 2. zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia;
 3. voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov ASSR, po dovŕšení 18. roku;
 4. podieľať sa na aktivitách ASSR;
 5. žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov ASSR.
 6. Členovia ASSR majú povinnosť najmä:
 7. uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok, vo výške určenej rozhodnutím Valného zhromaždenia, v lehote najneskôr do 31.3. kalendárneho roka (členský príspevok je príjmom ASSR a slúži na financovanie činnosti ASSR, zaplatené členské príspevky sa nevracajú, člen môže podporiť činnosť ASSR aj materiálnym alebo finančným darom);
 8. dodržiavať Stanovy a iné rozhodnutia prijaté na Valnom zhromaždení, s ktorými boli oboznámení;
 9. aktívne sa zúčastňovať na aktivitách ASSR pri napĺňaní jeho cieľov ariadiť sa všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami ASSR a vnútornými smernicami ASSR.

 

 Článok V.

Zánik členstva v ASSR

Členstvo v ASSR zaniká najmä:

 1. dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení člena z ASSR;
 2. úmrtím člena;
 3. nezaplatím členského príspevku za dva po sebe nasledujúce kalendárne roky v stanovenom termíne;
 4. rozhodnutím Prezídia ASSR o vylúčení člena z dôvodu hrubej nedbanlivosti, úmyselného poškodenia dobrého mena ASSR, spôsobením materiálnej škody ASSR, nerešpektovaním Stanov, vnútorných smerníc, uznesení a rozhodnutí orgánov ASSR, neoprávneného prisvojenia si majetku ASSR, získania pre seba či iných neoprávnených výhod, spáchania úmyselného trestného činu alebo priestupku;
 5. oznámenie o začatí konania o vylúčení člena sa oznamuje dotyčnému členovi písomne. Dňom doručenia oznámenia je členovi pozastavené členstvo v ASSR, až do konečného rozhodnutia Prezídia ASSR. Týmto opatrením nie je dotknutý postup podľa ďalších právnych predpisov. Rozhodnutie o vylúčení člena je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať na iný orgán ASSR;
 6. členom užívaný majetok ASSR musí byť pri ukončení členstva bezodkladne vrátený, vrátane členského preukazu;
 7. zánikom ASSR.

 

Článok VI.

Orgány ASSR

 

Orgánmi ASSR sú:

 1. Valné zhromaždenie ASSR;
 2. Prezídium ASSR;
 3. Prezident ASSR;
 4. Generálny sekretár ASSR;
 5. Audítor ASSR.

 

Článok VII.

Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán ASSR. Tvoria ho všetci členovia ASSR, pričom každý člen má jeden hlas.
 2. Riadne Valné zhromaždenie zasadá každé štyri roky.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva Prezídium ASSR aspoň 4 týždne pred jeho konaním, formou pozvánky zaslanej členovi ASSR elektronicky na jeho e-mailovú adresu, uvedenú v zozname členov ASSR, ktorý vedie Prezídium ASSR.
 4. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané Prezídiom ASSR, Audítorom ASSR alebo minimálne jednou tretinou členov, aj v priebehu plynutia lehoty na zasadanie Valného zhromaždenia ASSR spôsobom, ako pri zvolávaní riadneho Valného zhromaždenia len v prípadoch osobitného zreteľa.
 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov ASSR, ktorí majú ku dňu jeho konania zaplatený členský príspevok. Člen ASSR sa môže na zasadnutí Valného zhromaždenia nechať zastupovať iným členom, na základe plnej moci, podpísanej zastupovaným členom ASSR alebo doručením e-mailovej správy o splnomocnencovi, ktorý ho bude na Valnom zhromaždení zastupovať. Jeden splnomocnenec, člen ASSR, môže zastupovať aj viacerých členov ASSR. O prijatí rozhodnutí na Valnom zhromaždení sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov ASSR.  V prípade, že Prezídium ASSR schváli organizačnú štruktúru združenia vo forme územných organizácií ASSR, je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina delegátov územných organizácii podľa kľúča, ktorý stanoví Prezídium ASSR.
 6. Uznesenia Valného zhromaždenia sú pre všetky orgány a členov ASSR záväzné.
 7. Valné zhromaždenie:
 8. prerokováva správu o činnosti ASSR za predchádzajúce 4-ročné obdobie;
 9. prerokováva správu o činnosti Prezídia ASSR za predchádzajúce 4-ročné obdobie;
 10. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení ASSR za predchádzajúce 4-ročné obdobie;
 11. schvaľuje plán činnosti ASSR na ďalšie 4-ročné obdobie;
 12. schvaľuje návrh rozpočtu ASSR na ďalšie 4-ročné obdobie;
 13. volí a odvoláva členov Prezídia ASSR a Audítora ASSR;
 14. schvaľuje výšku členského príspevku za kalendárny rok na ďalšie 4-ročné obdobie;
 15. schvaľuje založenie právnických osôb samostatne alebo spolu s inými fyzickými alebo právnickými osobami, schvaľuje ich stanovy, zriaďovacie alebo zakladacie dokumenty;
 16. schvaľuje akékoľvek zmeny Stanov;
 17. rozhoduje o zániku ASSR zlúčením s iným občianskym združením či organizáciou, ako aj o jeho vystúpení;
 18. rozhoduje o likvidačnej komisii a likvidátorovi ASSR;
 19. rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom ASSR.

 

Článok VIII.

Prezídium ASSR

 

 1. Prezídium ASSR (ďalej len „Prezídium“) je najvyšším výkonným orgánom ASSR. Prezídium zabezpečuje činnosť ASSR v období medzi konaním Valných zhromaždení.
 2. Prezídium ASSR volí a odvoláva Valné zhromaždenie.
 3. Prezídium je trojčlenné. Tvorí ho Prezident ASSR, Generálny sekretár ASSR a člen Prezídia ASSR. Prezídium ASSR:
  1. volí z členov Prezídia ASSR Prezidenta ASSR a Generálneho sekretára ASSR;
  2. odvoláva Prezidenta ASSR a Generálneho sekretára ASSR;
  3. rozhoduje o použití finančných prostriedkov na činnosť ASSR, podľa interných predpisov ASSR;
  4. schvaľuje profesionálny aparát ASSR, personálne obsadenie miest v rámci podnikateľských činností ASSR a uzatváranie pracovných zmlúv;
  5. menuje a odvoláva štatutárnych zástupcov právnických osôb, ktorých zakladateľom, resp. spoločníkom je ASSR;
  6. zriaďuje pracovné komisie alebo pracovné skupiny, ktoré majú poradnú a iniciačnú funkciu;
  7. navrhuje zmeny Stanov;
  8. schvaľuje vnútorné smernice ASSR;
  9. vypracuje a schvaľuje plán činnosti na kalendárny rok, plán hospodárenia a rozpočet;
  10. schvaľuje žiadosti o prijatie za člena ASSR, resp. o vylúčení člena ASSR;
  11. udeľuje čestné členstvo v ASSR. Čestné členstvo je najvyššou formou ocenenia zásluh o rozvoj ASSR, pričom môže byť udelené fyzickej i právnickej osobe, s trvalým pobytom/sídlom v SR, ako aj mimo SR;
  12. rozhoduje o odmene člena Prezídia ASSR a Audítora ASSR;
  13. má právo rozhodnúť, pri ktorých právnych úkonoch, vykonávaných v mene ASSR, sú štatutárne orgány povinné konať spoločne;
  14. v prípade potreby vytvára organizačnú štruktúru formou územných organizácií na území Slovenskej republiky.

 

Článok IX.

 Prezident ASSR

 

 1. Prezident ASSR (ďalej len „Prezident“) zastupuje ASSR navonok, rokuje v jeho mene a vykonáva funkciu štatutárneho orgánu ASSR.
 2. Prezidenta volí a odvoláva Prezídium.
 3. Funkčné obdobie Prezidenta je 4 roky.
 4. Prezident zvoláva zasadnutia Prezídia a riadi jeho priebeh.
 5. Prezident je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene ASSR.
 6. V prípade jeho neprítomnosti ho môže zastupovať poverený člen Prezídia.
 7. Výkon funkcie Prezidenta je nezlučiteľný s výkonom inej funkcie v orgánoch ASSR.

 

Článok X.

Generálny sekretár ASSR

 

 1. Generálny sekretár ASSR (ďalej len „Generálny sekretár“) zastupuje ASSR navonok, rokuje v jeho mene a vykonáva funkciu štatutárneho orgánu ASSR.
 2. Generálneho sekretára volí a odvoláva Prezídium.
 3. Funkčné obdobie Generálneho sekretára je 4 roky.
 4. Generálny sekretár riadi činnosť ASSR a plní úlohy uložené mu Prezídiom. O svojej činnosti medzi zasadnutiami Prezídia informuje Prezídium na jeho zasadnutí.
 5. Generálny sekretár je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene ASSR.
 6. V prípade jeho neprítomnosti ho môže zastupovať poverený člen Prezídia.
 7. Výkon funkcie Generálneho sekretára je nezlučiteľný s výkonom inej funkcie v orgánoch ASSR.

 

Článok XI.

Konanie v mene ASSR

 

 1. Funkciu štatutárneho orgánu ASSR vykonávajú Prezident a Generálny sekretár.
 2. V mene ASSR je oprávnený konať každý z orgánov vykonávajúcich funkciu štatutárneho orgánu ASSR samostatne. V mene ASSR konajú a podpisujú, s právnymi následkami pre ASSR tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu ASSR, menám a funkciám pripoja svoj podpis oprávnené osoby.
 3. Spoločné konanie oboch štatutárnych orgánov ASSR sa vyžaduje len v prípadoch, keď o tom rozhodne Prezídium.

 

Článok XII.

Audítor ASSR

 

 1. Audítora ASSR (ďalej len „Audítor“) volí a odvoláva Valné zhromaždenie.
 2. Funkčné obdobie Audítora je 4 roky. Funkciu vykonáva až do zvolenia nového Audítora.
 1. Audítor:
  1. je nezávislým kontrolným orgánom ASSR;
  2. vykonáva kontrolu finančnej a hospodárskej činnosti, správy majetku a dodržiavania rozpočtu. Svoju činnosť vykonáva podľa potreby;
  3. má právo vykonávať kontrolnú činnosť na všetkých úrovniach štruktúry ASSR, vrátane kontroly dodržiavania Stanov a interných smerníc ASSR;
  4. nesmie byť súčasne členom žiadneho výkonného orgánu ASSR. Jeho úlohou je vykonávať za pomoci externých expertov kontrolu všetkých činností ASSR ako celku, kontrolu všetkých účtovných kníh a dokumentov, ktoré súvisia s činnosťou a hospodárením ASSR;
  5. pripravuje a podpisuje správu o hospodárení ASSR. Má prístup ku všetkým dokumentom, ktoré potrebuje ku svojej činnosti. Žiadny orgán ASSR mu neukladá úlohy a nemá právo brániť mu akokoľvek v jeho činnosti. Každý člen a orgán ASSR sa naňho môže obrátiť so žiadosťou o preskúmanie postupu, v prípade akéhokoľvek porušenia práv člena, pracovníka alebo orgánu ASSR;
  6. má právo zúčastňovať sa na rokovaniach všetkých orgánov ASSR s poradným hlasom. Je zodpovedný iba Valnému zhromaždeniu. Je oprávnený navrhnúť konanie mimoriadného Valného zhromaždenia, ktoré bude zvolané Prezídiom. Jeho návrhy, odporúčania a sťažnosti sú povinné prerokovať všetky príslušné orgány ASSR, príslušní funkcionári ASSR sa na jeho žiadosť musia v primeranej lehote zaoberať jeho podnetmi.

 

Článok XIII.

Profesionálny aparát ASSR

 1. Hospodársku, administratívnu a inú činnosť slúžiacu potrebám a úlohám ASSR a správe majetku ASSR, na všetkých úrovniach jej organizačnej štruktúry, môže zaisťovať nevyhnutný profesionálny aparát.
 2. Činnosť a financovanie profesionálneho aparátu bude upravené vnútornou smernicou, schválenou Prezídiom.
 3. Profesionálny aparát môže byť vytvorený vo forme manažérskych tímov a/alebo manažérov. Ich činnosť, vrátane vzorových manažérskych zmlúv, bude upravená vnútornou smernicou ASSR.

 

Článok XIV.

Riešenie sporov

 

 1. Spory medzi jednotlivými členmi ASSR a spory medzi členmi a orgánmi ASSR, sa budú riešiť predovšetkým zmierlivou cestou prostredníctvom rokovania.
 2. Spory medzi jednotlivými orgánmi ASSR môžu byť riešené aj prostredníctvom iného orgánu ASSR, ktorý nie je priamo zúčastnený na predmete sporu, pokiaľ nie je uvedené inak alebo sa príslušné orgány v konkrétnom prípade nedohodnú odlišne.
 3. Prezídium môže ustanoviť trvalý alebo dočasný orgán pre riešenie sporov.

 

 Článok XV.

Vnútorné predpisy ASSR

 

Vnútorné smernice, vrátane organizačného poriadku, schvaľuje Prezídium ASSR.

 

Článok XVI.

Zásady hospodárenia

 

 1. ASSR hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaným z darov, grantov, členských príspevkov alebo z podielu dane.
 2. Majetok ASSR tvorí najmä:
 1. vlastný majetok, výnosy z hospodárenia s majetkom;
 2. členské príspevky;
 3. výnosy z vlastnej činnosti;
 4. výnosy z hospodárskej a inej činnosti ASSR a jej zariadení;
 5. prostriedky z poukázaného podielu zaplatenej dane fyzických osôb a právnických osôb;
 6. ďalšie zdroje, vrátane dotácií, príspevkov od sponzorov, dedičstiev a darov.
 7. Majetok slúži len na napĺňanie cieľov ASSR a na jeho ďalší rozvoj.
 8. Hospodárenie ASSR sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 9. Na dosiahnutie stanovených cieľov ASSR a na krytie výdajov si ASSR vytvára vlastný majetok.
 10. Výnosy z majetku a príjmy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov ASSR.
 11. Orgány a členovia ASSR sú povinní chrániť majetok ASSR pred poškodením a nakladať s ním hospodárne.
 12. Za správu majetku, za hospodárenie a finančné a ďalšie prostriedky patriace ASSR, zodpovedajú, v rozsahu svojej pôsobnosti, všetky orgány a členovia ASSR. Riadia sa pritom všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými smernicami o hospodárení.
 13. Prezídium zodpovedá za vedenie účtovníctva, vyhotovenie ročnej závierky a správy o hospodárení.
 14. ASSR zodpovedá za plnenie svojich záväzkov do výšky svojho majetku.

 

Článok XVII.

Zánik ASSR

 

 1. ASSR zaniká:
 1. Rozhodnutím Valného zhromaždenia, schváleným štvorpätinovou väčšinou všetkých jej hlasujúcich členov;
 2. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením;
 3. na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o jeho rozpustení, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  1. Ak pri zrušení ASSR neprechádza jej imanie na právneho nástupcu, vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý uskutoční likvidáciu. Majetkové vysporiadanie pri zániku ASSR sa vykoná primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností a bude vykonané voči všetkým subjektom vrátane tých, majetok ktorých ASSR oprávnene užívalo.
  2. Likvidačný zostatok po zániku ASSR môže byť poskytnutý ako dar pre právnické osoby na účely stanovené v súlade s týmito Stanovami alebo použitý iným spôsobom stanoveným príslušným orgánom ASSR.

 

Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní Valným zhromaždením musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia Valného zhromaždenia rady menom, priezviskom a dátumom narodenia.
 2. Akékoľvek zmeny Stanov alebo štatutárnych orgánov oznamuje Generálny sekretár Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.
 3. Akékoľvek zmeny a doplnenia Stanov ASSR je možné uskutočniť len na základe platného uznesenia Valného zhromaždenia.
 4. Práva a povinnosti členov a činnosť ASSR neupravené týmito stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
 5. Tieto stanovy nadobudli platnosť a účinnosť ich schválením na Valnom zhromaždení, konanom dňa 3.2.2018.
 6. Tieto Stanovy nahrádzajú v celom rozsahu akékoľvek predchádzajúce verzie a znenia Stanov.