Stanovy ASSR

MOTTO:

            Asociácia samaritánov SR vzniká ako dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií  samaritánstva a v  kontexte s Medzinárodným samaritánskym hnutím pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť, v duchu demokratických a humanitárnych tradícií, na ktorých základe vznikla Československá republika.

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky sa bude v nasledujúcom období usilovať  o prijatie za riadneho člena organizácie Samaritan International (SAINT).

Ciele, ktoré si Asociácia samaritánov SR kladie do budúcna, budú realizované postupne s vedomím toho, že súčasná ekonomická situácia Slovenskej republiky vyžaduje aktivitu združenia tohto typu, predovšetkým v prioritných oblastiach, t.z. tam, kde štát je povinný zabezpečovať starostlivosť o svojich občanov, ale nie je toho teraz z objektívnych príčin schopný v potrebnej kvalite a v potrebnom rozsahu.

 

 • § 1 Názov, znaky, sídlo,  pôsobnosť,  ochrana znakov  a  názvu  

 

 • Asociácia má názov

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky –  skratka AS SR.

 

 • Znakom AS SR je červené pretiahnuté S v žltom kríži na červenom podklade. Druhým znakom AS SR je červené pretiahnuté S v žltom kríži, ktorý je umiestnený v štvorcovom poli so skoseným pravým dolným rohom, v spojení so skratkou AS SR a názvom Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. V medzinárodnom styku používa AS SR  modifikovaný druhý znak so skratkou AS SR a anglickým názvom THE ASSOCIATION OF SAMARITANS OF THE SLOVAK REPUBLIC.

3)  AS SR sídli na  ul.  Joliota Curie 41, 058 01  POPRAD.

 • AS SR pôsobí na území Slovenskej republiky.
 • Znak AS SR, červené pretiahnuté S v žltom kríži na červenom podklade, je

medzinárodne chránený, ostatné znaky používané AS SR a názov Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (vrátane skratky AS SR) budú chránené podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky ako kolektívna ochranná známka. Pre označenie vozidiel  samaritánskych služieb bude používať AS SR, popri znakoch AS SR aj znak modrej hviezdy života, symbol neodkladnej prednemocničnej starostlivosti.

 

 • § 2 Ciele, zásady a  poslanie  AS SR

 

 • 1) AS SR je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je, v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s Medzinárodným samaritánskym hnutím, pomoc všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť, v duchu demokratických a humanitárnych tradícií, na základe ktorých vznikla Československá republika.
 • 2) AS SR je nezávislé, nevládne, nepolitické združenie.
 • 3) Poslaním AS SR je:
 1. starostlivosť o osamelo žijúcich seniorov, formou Programu 24 hodinového monitoringu,
 2. sociálne programy zahŕňajúce starostlivosť o zariadenia pre seniorov všetkých typov (domovy dôchodcov, domovy dôchodcov s liečebnou starostlivosťou atď.), zariadenia pre telesne postihnutých, sociálne stanice, ambulantné centrá,
 3. kurzy prvej pomoci pre široké vrstvy obyvateľstva, zamestnancov veľkých podnikov, úradov a inštitúcií, absolventov kurzov autoškoly a pod.
 4. kurzy základnej a rozšírenej kardiálnej pomoci pre dobrovoľných a profesionálnych záchranárov,
 5. práca s mládežou, predovšetkým v oblastiach zdravotníckej prevencie (vrátane prevencie AIDS, drogovej závislosti),
 6. snaha o zavedenie automatizovaných externých defibrilátorov k používaniu poučenými laikmi (polícia, hasiči, usporiadatelia a pod.) a organizovanie kurzov pre ich používanie,
 7. zásahy pri katastrofách a hromadných nešťastiach na území SR alebo v zahraničí, v rámci medzinárodnej pomoci organizovanej samaritánskym hnutím,
 8. záchranná činnosť vo vysokohorskom prostredí,
 9. spolupráca so všetkými organizáciami s podobnými cieľmi v SR i v zahraničí.

 

Na  tento účel bude postupne dobudovaná štruktúra podľa týchto stanov.

 

 • § 3 Zabezpečovanie verejnej prospešnosti

 

 • 1) AS SR sleduje výhradne verejnoprospešné ciele a úlohy a to tak, aby mohla využívať legislatívne úpravy pre daňovo zvýhodnené verejnoprospešné činnosti.
 • 2) AS SR pracuje nezištne, nesleduje v prvom rade vlastné hospodárske ciele. Prostriedky AS SR sa smú vynakladať iba na účely uvedené v stanovách. Členovia nesmú dostávať žiadne podiely zo zisku a z titulu svojho členstva ani žiadne iné pôžitky, s výnimkou tých, ktorých poskytovanie upravuje právny poriadok SR, stanovy a vnútorné predpisy AS SR. Za takúto činnosť môže byť poskytovaná primeraná paušálna úhrada nákladov.

 

 • § 4 Členstvo a evidencia členov AS SR

 

 • 1) Členom AS SR sa môže stať ten, kto sa hlási k demokratickému právnemu štátu. Členstvo môže získať ako fyzická, tak i právnická osoba (viď §5, odst. 6).
 • 2) Člen AS SR (fyzická osoba) sa môže rozhodnúť podporovať činnosť AS SR finančne (prispievajúci člen).
 • 3) Neplnoletí musia mať súhlas zákonných zástupcov.
 • 4) Žiadosť o prijatie sa uskutočňuje písomne.
 • 5) Odmietnutie žiadosti o prijatie podlieha schváleniu prezídia AS SR
 • 6) Evidenciu členov vedie každá organizácia AS SR, centrálnu evidenciu členov AS SR vedie manažérsky tím  prezídia AS SR, v prípravnom období PV AS SR.

 

 • § 5 Práva a povinnosti členov

 

 • 1) Členovia môžu rozvíjať aktívnu činnosť. Ich činnosť sa riadi stanovami AS SR a vnútornými predpismi AS SR.
 • 2) Po dosiahnutí 18. roku veku získava člen hlasovacie právo a právo byť volený do orgánov AS SR.
 • 3) Platení pracovníci AS SR, manažéri a členovia manažérskych tímov môžu byť volení do orgánov AS SR, s výnimkou orgánov kontrolných.
 • 4) Členovia AS SR môžu byť v službe pre AS SR poistení podľa vnútorných predpisov AS SR.
 • 5) Člen je povinný platiť stanovené členské príspevky, ktoré slúžia na financovanie činnosti AS SR. Možnosť vyžadovať vrátenie zaplatených príspevkov sa vylučuje. Platenie príspevkov môže byť v prípravnom období obmedzené alebo pozastavené.
 • 6) Organizácie, spoločnosti, firmy a ďalšie inštitúcie, ktoré sa hlásia k cieľom AS SR, môžu byť na základe ich žiadosti prijaté republikovou konferenciou alebo prezídiom AS SR ako kolektívni členovia AS SR.

Kolektívni členovia vykonávajú svoje členské práva prostredníctvom delegáta (poverenca), ktorý operuje  pri hlasovaní jedným hlasom.

 

 • § 6 Ukončenie členstva

 

 • 1) Členstvo končí:
 1. vystúpením, ktoré je potrebné oznámiť písomne organizácii AS SR, v ktorej je člen evidovaný,
 2. pri neplatení príspevkov po dobu viac než šesť mesiacov, ak nie sú na základe písomnej upomienky zaplatené dodatočne do jedného mesiaca,
 3. vylúčením (§20),
 4. smrťou.
 • 2) Členom užívaný majetok AS SR musí byť pri ukončení členstva bezodkladne vrátený, vrátane členského alebo služobného preukazu.

 

 • § 7 Organizačná štruktúra, právna subjektivita AS SR a jej teritoriálnych organizácií

 

 • 1) AS SR vytvára organizačnú štruktúru, vrátane orgánov na území Slovenskej republiky a jej okresov. Podľa vzniknutej potreby bude rovnako budovaná miestna štruktúra AS SR .
 • 2) Právnu subjektivitu má AS SR ako celok, jej nositeľom je prezídium AS SR ako štatutárny orgán, štatutárnym zástupcom AS SR je predseda.
 • 3) Okresné organizácie AS SR používajú názov, ktorý je zložený z názvu Asociácia samaritánov Slovenskej republiky alebo skratky AS SR a názvu okresu, v ktorom pôsobí, v nominatíve. Najvyšším orgánom okresnej organizácie AS SR je okresná konferencia AS SR, v súlade s § 8, odst. 3 stanov. Činnosť okresnej organizácie AS SR riadi predsedníctvo, na čele ktorého stojí predseda.
 • 4) Miestne organizácie používajú názov Asociácia samaritánov Slovenskej republiky alebo skratku AS SR v spojení s názvom miesta, v ktorom pôsobia, v nominatíve a označenie „miestna organizácia“ AS SR. Najvyšším orgánom miestnej organizácie je členská schôdza. Činnosť miestnej organizácie AS SR riadi predsedníctvo, na čele ktorého stojí predseda. Miestne organizácie AS SR  pôsobia v príslušnom regióne, buď v rámci okresnej AS SR (pokiaľ existuje) alebo samostatne.

 

 • § 8 Orgány a funkcionári AS SR

 

Orgány  

 1. Republiková konferencia
 2. Prezídium AS SR
 3. Okresné konferencie
 4. Prezídiá okresných AS SR
 5. Kontrolná komisia AS SR
 6. Kontrolné komisie okresných AS SR
 7. Predsedníctva miestnych AS SR

Funkcionári

 1. Prezident AS SR
 2. Predseda AS SR
 3. Audítor AS SR
 4. Predsedovia okresných AS SR
 5. Predsedovia miestnych AS SR
 6. V prípravnom období – riaditeľ AS SR a členovia PV AS SR (pozri §22, odst.3)

 

 • § 9 Republiková konferencia AS SR

 

 • 1) Republiková konferencia sa koná každé štyri roky. Zvoláva ju prezídium AS SR najmenej tri mesiace vopred. Republiková konferencia je najvyšším orgánom AS SR. Pri dosiahnutí počtu sto členov AS SR (fyzických osôb) a vzniku piatich okresných AS SR, zvolá prípravný výbor AS SR prvú republikovú  konferenciu AS SR.
 • 2) K jej úlohám patrí najmä:
 1. Prejednávať a schvaľovať správu o činnosti prezídia, správu kontrolnej komisie, správu o hospodárení a zásady hospodárenia na ďalšie obdobie, strategický plán činnosti, licenčný poriadok pre okresné organizácie (podľa §16 stanov).
 2. Voliť prezídium, prezidenta, predsedu, kontrolnú komisiu, jej predsedu a audítora.
 3. Rozhodovať o návrhoch.
 4. Rozhodovať o zmenách stanov.
 • 3) Republikovej konferencie sa zúčastňujú s hlasovacím právom delegáti okresných AS SR (po jednom na 10 členov okresných organizácií AS SR), prezídium, kontrolná komisia AS SR a audítor AS SR.

 

 • § 10 Okresné konferencie AS SR

 

 • 1) Okresné konferencie AS SR sa konajú každé 4 roky, zvolávajú ich prezídiá okresných AS SR, vždy 2 mesiace pred konaním republikovej konferencie podľa pokynov prezídia AS SR.
 • 2) K ich úlohám patrí najmä:
 1. Prejednávať a schvaľovať správu o činnosti prezídia, správu kontrolnej komisie a správu o hospodárení.

 

 1. Voliť prezídium a predsedu.

 

 1. Voliť kontrolnú komisiu a jej predsedu.

 

 1. Rozhodovať o návrhoch.

 

 • 3) Okresných konferencií sa zúčastňujú s hlasovacím právom delegáti podľa kľúča jeden delegát na 3 členov okresnej AS SR, prezídium okresnej AS SR a kontrolná komisia AS SR. Ak počet členov okresnej AS SR nie je väčší než 20, je konferencia zvolaná ako členská schôdza okresnej AS SR.
 • 4) Pre pravidelné informovanie členov okresných AS SR, zvoláva prezídium minimálne jedenkrát ročne členskú schôdzu všetkých členov okresnej AS SR. Táto schôdza slúži k priebežnému informovaniu členov o činnosti AS SR.

 

 • § 11 Prezídium AS SR

 

 • 1) Prezídium zabezpečuje činnosť AS SR v období medzi konferenciami AS SR.
 • 2) Prezídium zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však šesťkrát ročne.
 • 3) Prezídium najmä:
 1. Vydáva a ruší licencie okresným AS SR podľa licenčného poriadku AS SR

(viď §16). Licencia je základným dokumentom okresnej AS SR, ktorým je potvrdený vznik okresnej AS SR, jej práva a povinnosti vo vzťahu k AS SR ako celku. V prípravnom období vydáva, obmedzuje a ruší licencie prípravný výbor AS SR podľa § 16 odst.2 a §22 odst.3 stanov.

 1. Rokuje v mene AS SR so štátnymi orgánmi a zahraničnými partnermi AS SR.
 2. Rozhoduje o uvoľňovaní finančných prostriedkov na činnosť AS SR, podľa interných predpisov AS SR.
 3. Zriaďuje podniky, neštátne zdravotnícke a iné zariadenia AS SR, vydáva a schvaľuje ich stanovy, zriaďovacie alebo zakladacie listiny, menuje a odvoláva ich štatutárnych zástupcov. V prípravnom období túto činnosť vykonáva PV AS SR podľa § 22, odst.3 stanov.
 4. Zriaďuje pracovné komisie alebo pracovné skupiny, ktoré majú poradnú a iniciačnú funkciu.
 5. Udeľuje čestné členstvo v AS SR tuzemským a cudzím štátnym príslušníkom. Čestné členstvo je najvyššou formou ocenenia zásluh tuzemských a cudzích štátnych príslušníkov o rozvoj AS SR.

 

 • § 12 Predseda a prezident AS SR

 

 • 1) Predseda zastupuje AS SR navonok a rokuje v jej mene. Rozhoduje o bezodkladných opatreniach, vrátane operatívneho uvoľnenia finančných prostriedkov.  O takto vykonaných opatreniach informuje okamžite prezídium AS SR.
 • 2) Predseda zvoláva a riadi zasadanie prezídia.
 • 3) Výkon funkcie predsedu je nezlučiteľný s výkonom inej funkcie v AS SR.
 • 4) V dobe neprítomnosti zastupuje predsedu ním poverený člen prezídia. Rozsah jeho právomocí určí predseda písomne vo forme plnej moci.
 • 5) Prezident je čestná funkcia, ktorá sa zveruje významným osobnostiam. O jej zriadení rozhoduje republiková konferencia na návrh prezídia.
 • 6) V prípravnom období hlavnú časť právomocí predsedu vykonáva riaditeľ AS SR, ktorý je v tomto období štatutárnym zástupcom AS SR a vedie manažérsky tím PV AS SR.

 

 • § 13 Prezídiá okresných AS SR

 

 • 1) Prezídium zabezpečuje činnosť okresnej AS SR v období medzi okresnými konferenciami a je štatutárnym orgánom okresnej AS SR.
 • 2) Prezídium sa schádza podľa potreby, najmenej však šesťkrát ročne. Zvoláva a  riadi ju predseda.
 • 3) Prezídium najmä:
 1. Rokuje v mene okresnej AS SR so štátnymi a ďalšími orgánmi a inštitúciami, v okruhu svojej pôsobnosti.
 2. Zriaďuje pracovné komisie alebo pracovné skupiny, ktoré majú poradnú a iniciačnú funkciu.
 3. c) O svojich aktivitách pravidelne raz za dva mesiace informuje predsedu (prezídium) ASSR

 

 • § 14 Kontrolné komisie AS SR

Audítor AS SR

 

 • 1) Kontrolné komisie sú nezávislými demokraticky zvolenými orgánmi AS SR.
 1. Vykonávajú kontrolu finančnej a hospodárskej činnosti, správy majetku a dodržiavania rozpočtu. Sú zodpovedné orgánom, ktoré ich zvolili. Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Ich schôdze zvolávajú predsedovia kontrolných komisií.
 2. Výsledky svojho šetrenia predkladajú príslušnému prezídiu a príslušnej konferencii.
 3. Kontrolná komisia AS SR má právo vykonávať kontrolnú činnosť na všetkých úrovniach štruktúry AS SR a vydávať záväzné smernice na kontrolnú činnosť. V prípravnom období tieto pokyny vydáva PV AS SR.

 

 • 2) Audítor AS SR je menovaný na návrh prezídia republikovou konferenciou AS SR. Nesmie byť členom žiadneho výkonného orgánu AS SR. Jeho úlohou je vykonávať za pomoci kontrolnej komisie a prípadne externých expertov, kontrolu všetkých činností AS SR ako celku, kontrolu všetkých účtovných kníh a dokumentov, ktoré súvisia s činnosťou a hospodárením AS SR. Overuje a podpisuje správu kontrolnej komisie a správu o hospodárení. Má neobmedzený prístup ku všetkým dokumentom, ktoré potrebuje ku svojej činnosti. Žiadny výkonný orgán AS SR mu neukladá úlohy a nemá právo brániť mu akokoľvek v jeho činnosti. Každý člen či organizácia AS SR  sa naňho môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc, v prípade akéhokoľvek porušenia práv člena, pracovníka alebo organizácie AS SR. Audítor má právo zúčastňovať sa na rokovaniach všetkých orgánov AS SR s hlasom poradným. Je zodpovedný iba orgánu, ktorý ho zvolil. Je oprávnený navrhnúť zvolanie mimoriadnej konferencie AS SR, ktorá bude zvolaná prezídiom, ak s jej konaním vysloví súhlas nadpolovičná väčšina členov AS SR. Jeho návrhy, odporučenia  a sťažnosti sú povinné prerokovať všetky orgány AS SR, všetci funkcionári AS SR sa na jeho žiadosť musia okamžite zaoberať jeho podnetmi.

 

 • § 15 Princípy rozhodovania v AS SR

 

 • 1) Rozhodnutia vo všetkých orgánoch AS SR na všetkých úrovniach sú prijímané verejným hlasovaním. Každý člen AS SR a člen orgánu AS SR má jeden hlas. Na základe rozhodnutia pléna orgánu AS SR môžu byť členovia orgánu volení tajnou voľbou.
 • 2) Orgány AS SR sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov orgánu AS SR.
 • 3) Schválenie stanov a ich zmien je podmienené dvojtretinovou väčšinou hlasov delegátov republikovej  konferencie AS SR.
 • 4) Pri nedosiahnutí potrebnej väčšiny hlasov sa hlasovanie opakuje.
 • 5) Pri ďalšom neúspešnom hlasovaní je vytvorená ad hoc komisia, ktorá predloží nový návrh. Počet členov komisie musí byť zásadne nepárny.
 • 6) Pokiaľ ani pri hlasovaní o novom návrhu nie je tento prijatý, sťahuje sa návrh z programu jednania.
 • 7) Spôsob a postup volieb stanovujú volebné poriadky orgánov, ktoré voľbu uskutočňujú, v prípravnom období vydáva záväzné pokyny k spôsobu a priebehu volieb prípravný výbor AS SR. Voľby do orgánov AS SR môžu byť tajné s výnimkou prvej riadnej konferencie AS SR.

 

 • § 16 Organizačný, rokovací, volebný a licenčný poriadok

 

 • 1) Všetky tieto poriadky budú schválené na prvej riadnej konferencii AS SR.
 • 2) V prípravnom období sa bude činnosť AS SR riadiť týmito stanovami, záväznými pokynmi prípravného výboru AS SR, vnútornými predpismi a poriadkami, ktoré PV AS SR vydá s prihliadnutím na § 22 odst. 3 stanov.
 • 3) Licenčný poriadok vydáva v prípravnom období PV AS SR. Licencie okresných AS SR budú vydané prezídiom AS SR.

 

 • § 17 Finančné prostriedky a hospodárenie

 

 • 1) Na dosiahnutie stanovených cieľov AS SR a na krytie výdajov si AS SR vytvára vlastný majetok.
 • 2) Výnosy z majetku a príjmy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa občianskeho združenia
 • 3) Majetok tvorí najmä:
 1. vlastný majetok, jeho výnosy a členské príspevky,
 2. výnosy z vlastnej činnosti,
 3. výnosy z hospodárskej a inej činnosti AS SR a ich zariadení,
 4. ďalšie zdroje, vrátane príspevkov od sponzorov, odkazov, dedičstiev a darov.
 • 4) Orgány, zariadenia a členovia AS SR sú povinní nakladať s majetkom AS SR hospodárne. Za správu majetku, za hospodárenie a finančné a ďalšie prostriedky zodpovedajú v rozsahu svojej pôsobnosti orgány, manažéri a manažérske tímy a štatutárni zástupcovia zariadení AS SR. Pritom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi o hospodárení orgánov a zariadení AS SR, v prípravnom období záväznými pokynmi a vnútornými predpismi, ktoré prípravný výbor AS SR  vydá podľa § 22 odst. 3 stanov.

 

 • § 18 Profesionálny aparát

Manažérske tímy

Manažéri

 

 • 1) Hospodársku a administratívnu činnosť slúžiacu potrebám a úlohám AS SR a správe majetku AS SR, na všetkých úrovniach jej organizačnej štruktúry, zaisťuje  nevyhnutný profesionálny aparát.
 • 2) Činnosť a financovanie profesionálneho aparátu budú upravené vnútorným predpisom. V prípravnom období bude činnosť manažérskeho tímu PV AS SR krytá zo sponzorských príspevkov a príspevkov teritoriálnych organizácií AS SR a ďalších vnútorných zdrojov AS SR
 • 3) Profesionálny aparát môže byť vytvorený vo forme manažérskych tímov a manažérov.  Ich činnosť, vrátane vzorových manažérskych zmlúv bude upravená vnútorným predpisom AS SR. V prípravnom období vykonáva v rámci AS SR funkciu manažérskeho tímu PV AS SR, ktorý sa vo svojej činnosti riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, stanovami AS SR a organizačným a rokovacím poriadkom PV AS SR (ORP PV AS SR). Manažérsky tím PV AS SR po prvej riadnej konferencii vykonáva funkciu manažérskeho tímu prezídia AS SR.

 

 • § 19 Riešenie sporov

 

 • 1) Spory medzi členmi AS SR, medzi členmi a orgánmi AS SR, riešia prezídiá na príslušnej úrovni predovšetkým cestou rokovania.
 • 2) Prezídiá na príslušnej úrovni organizačnej štruktúry AS SR   môžu menovať ako trvalý alebo dočasný orgán nezávislú rozhodcovskú komisiu.
 • 3) V prípravnom období je za riešenie sporov v AS SR zodpovedný PV AS SR, ktorý môže menovať ako dočasný orgán nezávislú rozhodcovskú komisiu.

 

 • § 20 Vylúčenie člena AS SR

 

 • 1) Člen AS SR môže byť vylúčený z jej radov, ak:
 1. Hrubou nedbalosťou alebo úmyselne poškodí jej dobré meno alebo spôsobí hmotnú škodu.
 2. Nerešpektuje uznesenia a rozhodnutia orgánov AS SR.
 3. Privlastní si neoprávnene majetok AS SR alebo pre seba či iných získa protiprávne hospodárske výhody.
 4. Zúčastňuje sa na vytváraní skupín, ktoré odporujú úlohám AS SR.
 5. Zúčastňuje sa na vytváraní skupín, ktoré sú zamerané proti Slovenskej republike, ako demokratickému právnemu štátu.
 • 2) Rozhodovanie o vylúčení člena AS SR vykonáva komisia menovaná prezídiom na príslušnej úrovni organizačnej štruktúry AS SR. Oznámenie o začatí rozhodovania  sa oznamuje dotyčnému členovi písomne. Dňom doručenia tohto oznámenia je mu pozastavené členstvo v AS SR. Týmto opatrením nie je dotknutý postup podľa ďalších právnych predpisov, predovšetkým podľa zákonníka práce.

 

 • § 21 Zánik AS SR

 

 • 1) AS SR zaniká:
 1. Rozhodnutím republikovej konferencie AS SR, schváleným štvorpätinovou väčšinou členov.
 2. Majetkové vysporiadanie pri zániku združenia sa vykoná primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločnosti a musí byť vykonané so všetkými subjektmi vrátane tých, majetok ktorých AS SR vlastní alebo užíva na zmluvnom základe.
 • § 22 Záverečné ustanovenia

 

 • 1) Štatutárnymi orgánmi a štatutárnymi zástupcami sú:
 1. Prezídium AS SR
 2. Predseda AS SR
 • 2) AS SR používa pečiatku so znakom a názvom Asociácia samaritánov Slovenskej republiky.
 • 3) Zakladatelia AS SR, t.j. prípravný výbor (PV AS SR), majú do zvolania prvej riadnej republikovej konferencie AS SR práva najvyššieho orgánu AS SR a PV AS SR je v prípravnom období štatutárnym orgánom AS SR. Zo svojho stredu volia riaditeľa  AS SR, ktorý je v prípravnom období štatutárnym orgánom AS SR. Ďalší členovia PV AS SR vykonávajú zároveň funkciu manažérov AS SR pre príslušné oblasti činnosti AS SR. PV AS SR má právo kooptovať do svojich radov ďalších členov, prípadne ich kooptáciu zrušiť.
 • 4) Členovia prípravného výboru AS SR majú trvalé právo veta vo vzťahu k zmenám názvu a znakov AS SR.
 • 5) Prípravným obdobím je v týchto stanovách mienené obdobie od 28.06.2005 do zahájenia činnosti orgánov AS SR a ich aparátu, po prvej riadnej republikovej konferencii AS SR. V  prípravnom období pôsobia volené orgány okresných  AS SR, zvolené na ich ustanovujúcich schôdzach. Vo svojej činnosti sa riadia stanovami AS SR a záväznými pokynmi PV AS SR.

 

Členovia prípravného výboru:

 

1.(meno a priezvisko) Marián  Maďar, MUDr.

(bydlisko, adresa + PSČ)  Stará Ľubovňa, Okružná  52, 064 01

2.(meno a priezvisko) Ján  Hencel, MUDr.

(bydlisko, adresa + PSČ) Kežmarok, Košická  2005/8, 060 01

3.(meno a priezvisko)  Marcel  Sedlačko, MUDr.

(bydlisko, adresa + PSČ) Poprad,  Joliota Curie 737/41, 058 01

 1. (meno a priezvisko) Renáta Zichová, Mgr.

(bydlisko, adresa + PSČ) Stará Ľubovňa, Okružná 24, 064 01

 1. (meno a priezvisko) Ján Jedinák, MUDr.

(bydlisko, adresa + PSČ) Poprad, L.Svobodu 2671/19, 058 01