Rapid Response Team

Slovak Samaritan Rapid Response Team

Slovenská samaritánska jednotka rýchleho nasadenia

Jedna z prvých aktivít ASSR. Jednotka zložená z lekárov, záchranárov a technického personálu, určená na zásahy pri nešťastiach veľkého rozsahu, prírodných katastrofách doma i v zahraničí. Jednotka je vybavená na prežitie bez vonkajšej podpory v akýchkoľvek podmienkach. Vybavená vlastnými zdrojmi elektrickej energie, osvetlením, stanmi s lôžkami pre ubytovanie až 24 ľudí, vrátane ich vykurovania, hygienickými zariadeniami, kuchyňou. Budovaná bola v úzkej spolupráci s rakúskymi samaritánmi a ich jednotkou rýchleho nasadenia.

SkSRRT sa v súčasnosti rozdeľuje na národný tím, ktorý môže zasahovať na území Slovenska a tím určený na zahraničné nasadenia, kde sa vyžaduje ovládanie angličtiny, ktorá je komunikačným jazykom pri spolupráci s miestnymi zložkami, ako aj pri spolupráci s inými zahraničnými tímami, nasadenými v danej krajine.

Veľký dôraz sa u tohto tímu kladie na vzdelávanie v oblasti ochrany a bezpečnosti, pretože prostredie, do ktorého môže byť tím nasadený, môže predstavovať potenciálne menšie, či väčšie riziko.

Na základe tejto jednotky bola vytvorená Poľná zdravotnícka jednotka (Field Medical Unit), v súlade s rozhodnutím 2008/73/ES Euratom a zaradená do Tatranského územného záchranného útvaru Odborom civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Poprade, v roku 2008 a stala sa tak súčasťou Civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

SkSRRT tvorí základ všetkých následne budovaných modulov a tímov. ASSR vytvoril vlastný systém vzdelávania členov, ktorí sa chcú stať členmi SkSRRT. Systém teoretického a praktického vzdelávania je doplnený cvičením, až tak sa dobrovoľník môže stať členom SkSRRT. Po úspešnom zavŕšení vzdelávania sa každý môže rozhodnúť do akého z budovaných tímov sa zapojí a bude následne vzdelávať.

Vzdelávanie členov je cyklické a opakuje sa v trojročných intervaloch, čím je docielené neustále obnovovanie a dopĺňanie vedomostí.

V súčasnosti je počet členov SkSRRT 50, ktorí sú rozmiestnení po celom území Slovenska, vrátane špeciálnej kynologickej skupiny v Bratislave a dobrovoľného hasičského zboru na Kysuciach.

Jednotka úzko spolupracuje s podobnými jednotkami zo zahraničia, predovšetkým s jednotkou z Rakúskeho samaritánskeho zväzu, s ktorým v súčasnosti buduje spoločné vzdelávanie a organizuje spoločné cvičenia a niektorí členovia SkSRRT tvoria súčasť rakúskeho registrovaného modulu Urban Search And Rescue – USAR. Rovnako je súčasťou spoločných rakúsko – nemecko – slovenských modulov a tímov, ako sú Modul dočasných prístreškov a Modul leteckých transportov európskych občanov z krízových oblastí. Jednotka rozvíja v súčasnosti spoluprácu s rovnakou jednotkou nemeckej organizácie Johanitter–Unfall–Hilfe e.V.

Jednotka disponuje terénnym vozidlom Toyota Hilux, VW Amarok, nákladnými prívesmi s kompletným vybavením pre vybudovanie tábora a vykonávanie záchranných prác v akomkoľvek prostrední, sanitným vozidlom VW Transporter T4 a špeciálnym veliteľsko štábnym vozidlom MB Sprinter 4×4.